TRYGGHET

Allmänna villkor

I vår allmänna vilkor kan du läsa om vilka juridiska rättigheter och skyldigheter du som kund har. Vilka krav du kan ställa på 48 Marine. Hur du gör vid en eventuell reklamation osv.

Allmänna vilkor för nyttjade av tjänster genom 48 Marine

  1. Avtalstid

  Omfattningen av avtal och giltighet för dessa allmänna villkor mellan brukare (kunden) och leverantören (utföraren) gäller fr.o.m. kontakt är etablerad via 48marine appen till och med att kundens skuld är registrerad som betald.

   

  1. Abonnemang

  Under 2024 är appen kostandsfri.

  Från och med 2025-01-01 kommer eventuellt en abonnemangsavgift tas ut för 48marine appen:

  Uppsägning sker i så fall automatiskt då ej abonnemanget betalats av kund innan förfallodatum. Avgiften beslutas och kan årligen justeras av 48Marine AB, 559251–6842, som är ägare av appen.

   

  1. Betalningsvillkor uppdrag

  3.1. Offert

  Pris enligt offert från leverantören skall godkännas av kund i 48marine appen och erläggas i förskott via swish till 48Marine AB på nummer 1234 730 156. Då övergår offerten till en arbetsorder.

  Om uppdraget kräver övernattning, färja, tåg eller flyg eller andra uppkomna kostnader ska detta läggas till i den upprättade arbetsordern som godkänns av kunden.

  3.2. Slutbetalning

  Offerten övergår till att bli en arbetsorder där ändringar och tillägg dokumenteras av leverantören som nya rader i arbetsordern. Överstiger kostnaden det offererade priset skall kund godkänna merkostnaden i 48marine appen och betala den faktiska kostnaden via swish till 48Marine AB på nummer 1234 730 156.

   

  1. Leverans

  Leverans eller kontakt med leverantör av tjänst ska ske inom 48 timmar från det tillfälle man anmält behov av hjälp i 48marine appen.

  Kund och leverantör gör ändringar och tillägg i samförstånd vilket registreras på det ordernummer som gäller för uppdraget. Leverantör ska på begäran kunna uppvisa ev. ackrediteringsbevis eller andra lagstyrda kompetenser som krävs för arbetet.

   

   

  1. Ångerrätt

  Vid avtalets ingående, enligt ovan, samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla i enlighet med lagen om distansavtal utanför affärslokal § 11, 2 kapitlet.

   

  1. Reklamation

  Kund har rätt att reklamera tjänster och/eller produkter om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Leverantören följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar kund använda sin reklamationsrätt kontaktas Leverantören med nödvändig information såsom kontaktuppgifter jämte verifierbara belägg för bristen.

   

  1. Underhåll

  48 Marine AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i 48marine appen. Vidareutveckling och uppdatering av 48 marine appen sker löpande.

   

  1. Avstängning

  48Marine AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett innehav av appen och häva möjligheten att nyttja 48marine appen vid upprepade underkända betyg från leverantör eller vid missbruk av 48marine appen. 48Marine AB har även rätt att stänga av ett innehav om kunden inte betalar i enlighet med ovan, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

   

  1. Minderåriga

  För att nyttja tjänsterna i 48 Marine-appen skall man ha en lägsta ålder av 18 år.

   

  1. Personuppgifter, GDPR

  Person- och företagsuppgifter lagras och behandlas konfidentiellt av 48Marine AB i enlighet med GDPR. 48Marine AB är personuppgifts- och registeransvarig och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja uppdraget ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress och i förekommande fall organisationsnummer. 48Marine AB kan komma att lämna ut personuppgifter till Visma AB. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Kund ger vid godkännande av dessa Allmänna villkor sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

   

  1. Ansvarsbegränsning

  48Marine AB ansvarar ej för reklamationer och garantiåtgärder som uppkommit i samband med beställningar genom 48 Marine-appen, detta hanteras av leverantören som åtagit sig uppdraget. 48 Marine AB friskriver sig även från alla typer av försäkringsärenden uppkomna av arbete som utförts genom 48Marine-appen.

   

  1. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

  48Marine AB äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket 48Marine och andra varumärken eller produktnamn 48Marine AB från tid till annan kan komma att använda i av 48Marine-appen tillhandahållna tjänster. Kund erhåller nyttjanderätt till de beställda tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid godkännandet av dessa Allmänna villkor.

   

  1. Teknisk standard

  48Marine AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i kundens operativsystem och datormiljö. Det åligger kunden att förvissa sig om att denne har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda tjänsterna innan 48Marine-appen nedladdas och används. 48Marine-appens tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

   

  1. Force majeure

  Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Allmänna villkor orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, pandemi, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Allmänna villkor återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

   

  1. Kundtjänst

  48Marine AB har en kundtjänst med support för felanmälan och tekniska problem med tjänsterna eller förbättringsförslag. Mailadress: support@48marine.se

   

  1. Tillämplig lag och tvist

  Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk immateriell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Göteborgs tingsrätt som förstainstans.